Obchodní podmínky

Konecranes and Demag s.r.o. 


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět 

1.1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“ nebo „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, a to mezi: 

(a) prodávajícím, kterým je obchodní společnost Konecranes and Demag s.r.o., se sídlem Slaný, Bienerova 1536, PSČ: 274 81, IČ: 437 74 326, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 5635 (dále jen „KonecranesDemag“ nebo „prodávající“), na straně jedné, (b) kupujícím, jak je dále vymezen, na straně druhé. 

1.1.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2018. 

1.1.3 Tyto obchodní podmínky se týkají prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.jeraby-vazaky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2 Kupující, spotřebitel, podnikatel a některé další pojmy 

1.2.1 Pro účely těchto obchodním podmínek „kupujícím“ je (a) spotřebitel nebo (b) podnikatel. 

1.2.2 „Spotřebitelem“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. 

1.2.3 „Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto OP se uvádí, že pokud kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, tímto svým jednáním souhlasí s tím, že pro něj platí tyto OP pro podnikatele, když se na něj nevztahují ty části OP, která popisují a upravují práva spotřebitele. 

1.2.4 Pokud se v těchto OP hovoří o věci v souvislosti s objednávkou kupujícím, rozumí se věcí zboží a naopak.1.3 Rozhodné právo 

1.3.1 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou sjednány a uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 

1.3.2 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění ke dni uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném a účinném znění ke dni uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím). 

1.3.3 Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění ke dni uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím).1.4 Seznámení se s OP, souhlas s elektronickou komunikací a komunikací na dálku 

1.4.1 Kupující podáním své objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku 2. těchto OP, a se zásadami zpracování osobních údajů a cookies ve smyslu článku 10. těchto OP, a že s nimi výslovně souhlasí a přijímá je, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

1.4.2 Kopii těchto OP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na e-mailovou adresu, kterou zadal při podání své objednávky. 

1.4.3 Fakturu obsahující základní údaje smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím kupující obdrží prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího, kterou zadal při podání své objednávky. 

1.4.4 Kupující podáním své objednávky současně potvrzuje, že souhlasí s tím, aby s ním prodávající komunikoval elektronicky prostřednictvím sítě elektronických komunikací (internetu), a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zadal při podání své objednávky. Kupující bere na vědomí, že jakákoliv zpráva zasílaná kupujícímu se má za doručenou v případě jejího odeslání prostřednictvím sítě elektronických komunikací v okamžiku, pokud bude odeslána na emailovou adresu, kterou kupující zadal při podání své objednávky. 

1.4.5 Kupující podáním své objednávky současně potvrzuje, že souhlasí s uzavřením smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.2. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 

2.1 Prodávající sděluje kupujícímu následující informace: 

(a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy); 

(b) prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího;

(c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

(d) pokud je kupujícím spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o:

    • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

    • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; odstoupení musí kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího;

(e) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

    • poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

    • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

    • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

    • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

    • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

    • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

(f) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

(g) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

(h) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit prostřednictvím jejího odeslání poštou na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky prostřednictvím emailu na e-mailovou adresu sly.eshop@konecranes.com; kupující se se svou stížností rovněž může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru;

(i) kupující je výslovně informován, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log a obdobných označení prodávajícího nebo smluvních partnerů smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak;

(j) kupující je výslovně informován, že prezentace zboží obsažená na webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu za účelem prodeje takovéhoto zboží;

(k) kupující je výslovně informován o právu prodávajícího zrušit objednávku za podmínek podle ustanovení odstavce 4.8 těchto obchodních podmínek a o právu prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy za podmínek podle ustanovení odstavce 7.7 těchto obchodních podmínek;

(l) kupující je výslovně informován o své povinnosti vrátit prodávajícímu dárek poskytnutý mu společně se zbožím, pokud odstoupí od kupní smlouvy (viz odstavec 7.8 těchto obchodních podmínek);

(m) kupující je výslovně informován, že prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje kupujících v rozsahu dle článku 10 obchodních podmínek.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

3.1 Obecně o uživatelském účtu 
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

3.2 Pravdivost informací sdělovaných kupujícím
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a je povinen jednat a chovat se poctivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

3.3 Jméno a heslo
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Podáním objednávky kupující výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající nijak neodpovídá za zneužití informací kupujícího nezbytných k přístupu k jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

3.4 Právo prodávajícího zrušit uživatelský účet 
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

3.5 Dočasná nedostupnost uživatelského účtu 
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


4. KUPNÍ SMLOUVA 

4.1 Informativní charakter nabídky 
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Pro účely těchto obchodních podmínek se vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. 

4.2 Cena zboží 
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Uvedené ceny zboží jsou koncové a včetně všech souvisejících 
poplatků (s výjimkou nákladů ve smyslu 4.3 těchto OP). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Nic v těchto obchodních podmínkách nevylučuje možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

4.3 Náklady na balení a dodání 
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě doručování zboží mimo území České republiky bude cena za dodání zboží sdělena kupujícímu bez zbytečného odkladu po jeho objednání. 

Pokud není ve webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak: 

• zboží je doručováno zpravidla spediční společností GEIS CZ s.r.o.. 

• Cena přepravy a balného při hodnotě zásilky do 1000 Kč je účtována ve výši 164,- Kč bez DPH. Cena přepravy a balného při hodnotě zásilky nad 1000 Kč je účtována ve výši 0,- Kč bez DPH (tj. je zdarma). Cena dopravy nezahrnuje žádné další služby. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. 

• U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. 

4.4 Objednávkový formulář 
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

4.5 Odeslání objednávky 
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

4.6 Uzavření kupní smlouvy 

4.6.1 Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícímspotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdíkupujícímu informativním e-mailem na zadanou elektronickou adresu kupujícího. Právo prodávajícího ve smyslu ustanovení odstavce 4.1 tímto není dotčeno. 

4.6.2 Není-li kupujícím spotřebitel odeslaná objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy s tím, že samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícími s jeho návrhem. 

4.6.3 Součástí potvrzení prodávajícího ve smyslu odstavce 4.6.1 těchto OP nebo součástí souhlasu ve smyslu odstavce 4.6.2 těchto OP budou tyto OP. 

4.6.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí. Na tyto OP byl kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Uzavřením kupní smlouvy současně kupující stvrzuje, že se seznámil s obsahem zpracovávání osobních údajů a že s nimi souhlasí. Na obsah pravidel zpracování osobních údajů byl kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. 

4.6.5 V případě, že si kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 40.000,-Kč (včetně DPH), vyhrazuje si prodávající právo požadovat dodatečné potvrzení objednávky písemně v hmotné podobě s vlastnoručním podpisem kupujícího. Odlišně od ustanovení odstavce 4.6.1 a 4.6.2 těchto OP se objednávka v tomto případě považuje za doručenou kupujícímu v okamžiku doručení objednávky v hmotné podobě s vlastnoručním podpisem kupujícího prodávajícímu.


4.7 Výhrada vlastnického práva 

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, když kupující nabude vlastnické právo k věci teprve úplným zaplacením kupní ceny. 

4.8 Právo zrušit objednávku 

4.8.1 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, která je součástí těchto OP, v těchto případech: 

zboží se již nevyrábí nebo nedodává; nebo výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží; nebo • cena zboží na webové stránce byla objektivně v porovnání s cenou obdobného zboží na jiných webových stránkách uvedena zjevně chybně; za zjevně chybně uvedenou cenu se zejména považuje takové uvedení ceny, když jeho cena v porovnání s obdobným zbožím u jiného prodávajícího se liší o více než 25%. 

4.8.2 V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

5. CENA ZBOŽÍ 

5.1 Způsob uvedení ceny 
Cena zboží je na webových stránkách uvedena včetně DPH.

5.2 Způsob úhrady kupní ceny 
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 357840141/0100 u KB, když jako variabilní symbol kupující uvede číslo objednávky mu sdělené prodávajícím (dále jen „účet prodávajícího“); • bezhotovostně prostřednictvím platební karty; • bezhotovostně prostřednictvím příslušné platební brány. 

Způsob platby si kupující zvolí v rámci své objednávky při zadávání objednávkového formuláře. 

5.3 Náklady spojené s balením a dodáním 
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši uvedené v objednávce, nestanoví-li tyto OP jinak. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V podrobnostech o ceně dopravy a balného viz odstavec 4.3 těchto OP. 

5.4 Splatnost kupní ceny 
V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 5-ti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě placení bezhotovostně prostřednictvím platební karty a/nebo platební brány je kupní cena splatná při odeslání objednávky, když pro účely článku 6 se tržba považuje za uskutečněnou v okamžiku, kdy se o ní prodávající mohl dozvědět. Ustanovení odstavce 4.7 těchto OP tímto není dotčeno. 

5.5 Bezhotovostní platba podrobně 
V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uvést jako variabilní symbol platby číslo objednávky, které mu v potvrzení o přijetí objednávky sdělí prodávající. V případě bezhotovostní platby se má kupní cena za uhrazenou v případě kupujícího - spotřebitele v okamžiku jejího odepsání z bankovního účtu kupujícího, ze kterého je placena, a v případě kupujícího, který není spotřebitel, v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

5.6 Výhrada úhrady celé kupní ceny 
Prodávající je oprávněn v případech ve smyslu odstavce 4.6.5 těchto OP požadovat celou úhradu kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Prodávající si vyhrazuje právo odeslat zboží v případě bezhotovostní platby až po uhrazení celé kupní ceny za zboží. 

5.7 Vyloučení kombinace slev 
Vylučuje se možnost kupujícího kombinovat slevy poskytované prodávajícím. 

5.8 Faktura a dodací list

Prodávající vystaví kupujícímu fakturu (daňový doklad) a zašle ji prodávajícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího - a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od připsání částky celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. 

Dodací list je připojen k jednotlivým zásilkám a je součástí balení zásilky.6. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB 

6.1 Povinnost elektronické evidence tržeb 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

6.2 Způsob vystavování účtenky dle zákona o evidenci tržeb 
Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.7. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY 

7.1 Lhůta pro odstoupení 
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. 

7.2 Způsob a forma odstoupení 

7.2.1 V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 

7.2.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je dostupný na http://demag.eshopkicero.cz/formular-odstoupeni-od-smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího sly.eshop@konecranes.com .

7.3 Vrácení peněžních prostředků 

7.3.1 V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

7.3.2 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

7.4 Poučení o povaze práva na odstoupení (vyloučení bezplatného zapůjčení zboží) 
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. 

7.5 Započtení na vracenou kupní cenu 

7.5.1 Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. 

7.5.2 Ustanovení o možnosti započtení ve smyslu odstavce 7.4 těchto OP tímto není dotčeno. 

7.6 Vyloučení práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy 
Právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá spotřebitel zejména, v případě smluv: 

• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy; dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

• dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele;

• dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

• opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

• dodávce novin, periodik nebo časopisů;

• ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

• uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby; nebo

• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

7.7 Odstoupení prodávajícím 

7.7.1 Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující změnu ceny před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci bude informovat odesláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu kupujícího. 

7.7.2 Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že mezi objednáním a dodáním zboží se stane zboží nedostupným a zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující změnu ceny nebude akceptovat po té, co o ní bude prodávajícím informován. Za výraznou změnu ceny se považuje změna v rozsahu více než 10%. Prodávající kupujícího o této situaci bude informovat odesláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu kupujícího. 

7.7.3 Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky z důvodů podle odstavce 4.8 těchto obchodních podmínek. 

7.7.4 Odstoupení od kupní smlouvy/zrušení objednávky prodávajícím bude provedeno prodávajícím písemně v elektronické podobě a bude odesláno prostřednictvím e-mailové zprávy na elektronickou adresu kupujícího. 

7.7.5 Pokud byla v případě odstoupení prodávajícím část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet, ze kterého kupní cenu zaplatil. 

7.8 Odstoupení a dárek 
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

8.1 Odevzdání zboží 

8.1.1 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 

8.1.2 Prodávající odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou. 

8.1.3 Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, pokud mu umožní nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. 

8.1.4 Pokud má podle objednávky prodávající věc odeslat: 
• odevzdá věc kupujícímu, který není spotřebitel, předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci;

• odevzdá věc kupujícímu – spotřebiteli, až jakmile mu věc předá dopravce. 

8.2 Množství a jakost zboží 
Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. 

8.3 Přeprava a obal 

8.3.1 Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; pokud zvyklost neexistuje, zabalí věc způsobem potřebným dle prodávajícího pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu. 

8.3.2 Prodávající provede expedici zboží v souladu s požadavky kupujícího v objednávce. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

8.3.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

8.3.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

8.3.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávající neodpovídá za vady způsobené poškozením obalu nebo vady s tímto poškozením související. 

8.4 Přechod nebezpečí škody 

8.4.1 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Tentýž následek má, pokud si kupující věc nepřevezme, ačkoliv mu s ní prodávající umožnil nakládat. 

8.4.2 Prodlením kupujícího s převzetím věci vzniká prodávajícímu právo věc po předchozím upozornění odeslaném prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co byla kupujícímu poskytnuta dostatečně přiměřená lhůta k převzetí věci. To platí i tehdy, pokud je kupující v prodlení s placením, kterým je předání věci podmíněno. 

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

9.1 Obecně 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). 

9.2 Odpovědnost za vady  

9.2.1 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal: 

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

9.2.2 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. 

9.2.3 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

9.2.4 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

9.2.5 Ustanovení uvedená v odstavci 9.2.1 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

9.3 Lhůta pro uplatnění práv z vad 
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

9.4 Způsob reklamace 

9.4.1 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

9.4.2 Pro uplatnění práva z vadného plnění může kupující využít Reklamační formulář, ke stažení na adrese http://demag.eshopkicero.cz/reklamacni-formular.

9.5 Vrácení zboží v případě reklamace či odstoupení od kupní smlouvy 

9.5.1 Kupující je povinen při vracení zboží v případě reklamace nebo odstoupení vracet tak, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu přepravy. V této souvislosti lze doporučit, aby zboží bylo zpravidla vraceno v původním obalu, který bude proti poškození přebalen vhodným dalším obalem. Doporučujeme použít balícího papíru nebo kartonu. 

9.5.2 Zboží je vždy nutno vrátit spolu se všemi doklady a návody s ním dodanými. 

9.5.3 V zásilce, jejímž předmětem je vrácení zboží, je nutno doplnit kopii faktury a doklad o odstoupení od kupní smlouvy a/nebo o provedené reklamaci.


9.6 PODROBNĚJI O REKLAMACI 

9.6.1 V případě reklamace může kupující zvolit následující možnosti postupu: 

• zboží zašlete prostřednictvím Vámi zvoleného dopravce zpět na naši adresu. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 

9.6.2 Ihned po obdržení zboží kupující obdrží reklamační protokol. 

9.6.3 Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, tedy například dodací list, doklad o platbě popřípadě další listiny. 

9.6.4 Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. 

9.6.5 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

9.6.6 Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné. 

9.6.7 Pokud výrobce poskytuje záruku delší, než 24 měsíců, je uvedena u zboží v katalogu. 

9.6.8 U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. 

9.6.9 O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem, případně formou SMS zprávy s následným e-mailem. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení 

10. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 

10.1 Povaha osobních údajů a jejich užití prodávajícím 

10.1.1 Prodávající tímto shrnuje pro kupujícího i v rámci těchto OP, jak nakládá s osobními údaji, s tím, že podrobná pravidla jsou dostupná na internetu prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.konecranes.com/data-protection

10.1.2 Prodávající uvádí, že veškeré osobní údaje kupujících poskytnuté mu kupujícím budou použity pouze pro účely uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou: 

• použití těchto osobních údajů za účelem jejich předání smluvním partnerům prodávajícího pro účely distribuce či platebního styku týkajícího se objednaného zboží (v tomto případě budou obchodním partnerům předány pouze osobní údaje v co nejméně nutném rozsahu, zpravidla dojde k předání informace o jménu a příjmení, čísle účtu a adrese dodání), nebo

• použití těchto osobních údajů pro účely speciálních marketingových akcí, včetně jejich předání obchodním partnerům prodávajícího pro účely speciálních marketingových akcí, když v tomto případě bude obchodním partnerům zpravidla předána informace o jménu a příjmení, e-mailové adrese a adrese dodání. 

10.1.3 Prodávající při nakládání s osobními údaji bude postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a bude dbát o ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

10.1.4 Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony a právními předpisy České republiky a Evropské unie. 

10.1.5 Prodávajícím jsou v souvislosti s prodejním procesem a v souvislosti s objednávkami shromažďovány a zpracovávány zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis příp. biometrický podpis. 

10.1.6 Prodávající při nakládání s osobními údaji postupuje v souladu se zásadami, které jsou zveřejněny na internetu prostřednictvím následujícího internetového odkazu: https://www.konecranes.com/data-protection. 

10.2 Souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů 

10.2.1 Spolu s odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu svým samostatným projevem vůle v podobě zaškrtnutí příslušného pole v rámci webového rozhraní svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů ve smyslu odstavce 10.1.5 těchto OP pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms), pro účely jejich poskytnutí třetí osobě ve smyslu odstavce 10.1.2 a 10.2.3 těchto OP a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajících. 

10.2.2 Souhlas může kupující kdykoliv odvolat, a to zaslání nesouhlasu se zpracováním osobních údajů prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu sly.eshop@konecranes.com

10.2.3 Spolu s odesláním objednávky kupující uděluje dále prodávajícímu svůj souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje ve smyslu odstavce 10.1.5 těchto OP použil pro účely prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího a aby je pro tento účel jeho osobní údaje předal obchodnímu partnerovi zajišťujícímu pro prodávajícího tyto služby. 

10.2.4 Kupující spolu s odesláním objednávky bere na vědomí, že v rámci reklamačního řízení jsou od kupujících vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu s platnými právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji, v platném a účinném znění. Kupující pro tyto účel uděluje spolu s odesláním objednávky souhlas s takovýmto zpracováním a shromažďováním osobních údajů. 

10.2.5 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu, právo požadovat jejich vymazání a další zákonná práva k těmto údajům. 

10.2.6 Prodávající informuje kupujícího o tom, že jím zpracovávané a shromažďované údaje pochází od kupujícího a/nebo osob jemu blízkých a/nebo od poskytovatelů služeb prodávajícímu, které využívá pro účely splnění kupní smlouvy. 

10.3 Cookies 

10.3.1 Kupující spolu s odesláním objednávky současně uděluje souhlas s tím, aby prodávající zpracovával a shromažďoval tzv. „cookies“ tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, když je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení. Podrobnější pravidla pro nakládání s cookies jsou obsažena na internetu na následujícím odkazu: https://www.konecranes.com/data-protection

10.3.2 Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může kupující kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu na adrese sly.eshop@konecranes.com

10.3.3 Kupující spolu s odesláním objednávky souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující bere na vědomí, že pokud je k nákupnímu procesu nutné poskytnout souhlas s ukládáním cookies a on pro tento účel souhlas neudělí, nebude mu ze strany prodávajícího služba poskytnuta. 

10.4 Souhlas se zasíláním obchodních sdělení 
Kupující odesláním objednávky souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.11. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Doručování 
Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 

11.2 Kodexy chování 
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

11.3 Riziko změny okolností
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

11.4 Stížnosti spotřebitelů, mimosoudní řešení sporů 

11.4.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy sly.eshop@konecranes.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

11.4.2 V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/

11.5 Oprávnění prodávajícího k prodeji a kontrola prodávajícího 
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 11.6 Salvátorská doložka 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

11.7 Kontaktní údaje 

Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

Obchodní firma: Konecranes and Demag s.r.o.
Sídlo: Slaný, Bienerova 1536
Korespondenční adresa: Slaný, Bienerova 1536, PSČ: 274 81
Adresa pro vyřizování reklamací: Slaný, Bienerova 1536, PSČ: 274 81
 
E-mailová adresa pro elektronickou komunikaci: sly.eshop@konecranes.com
Telefon: +420 312 514 488
   
IČ: 437 74 326
DIČ: CZ 43774326
       
Zápis ve veřejném seznamu: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C 563511.8.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

11.8.2   Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence v elektronické podobě a není přístupná kupujícímu.

 11.8.3   Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

* * *

Ve  Slaném dne 1. 10. 2018