Nerez inox G5

177
2186
Varianta Nosnost (kg) Cena bez DPH
Název: AWI 8
Nosnost:450 Cena bez DPH: 189 Kč
Název: AWI 10
Nosnost:700 Cena bez DPH: 339 Kč
Název: AWI 13
Nosnost:1050 Cena bez DPH: 454 Kč
Název: AWI 16
Nosnost:1400 Cena bez DPH: 566 Kč
Název: AWI 18
Nosnost:2000 Cena bez DPH: 718 Kč
Název: AWI 22
Nosnost:3200 Cena bez DPH: 1 214 Kč
Název: AWI 26
Nosnost:5000 Cena bez DPH: 1 949 Kč
Název: AWI 32
Nosnost:7100 Cena bez DPH: 3 425 Kč
Název: AWI 36
Nosnost:10500 Cena bez DPH: 5 017 Kč
Varianta Nosnost (kg) Cena bez DPH
Název: BWI 5
Nosnost:320 Cena bez DPH: 147 Kč
Název: BWI 7
Nosnost:750 Cena bez DPH: 176 Kč
Název: BWI 9
Nosnost:1000 Cena bez DPH: 252 Kč
Název: BWI 10
Nosnost:1250 Cena bez DPH: 416 Kč
Název: BWI 13
Nosnost:2000 Cena bez DPH: 527 Kč
Název: BWI 16
Nosnost:3200 Cena bez DPH: 732 Kč
Název: BWI 20
Nosnost:5000 Cena bez DPH: 987 Kč
Název: BWI 22
Nosnost:6400 Cena bez DPH: 1 644 Kč
Název: BWI 26
Nosnost:10000 Cena bez DPH: 3 224 Kč
Varianta Nosnost (kg) Cena bez DPH
Název: CWI 5
Nosnost:500 Cena bez DPH: 1 027 Kč
Název: CWI 7
Nosnost:1000 Cena bez DPH: 1 083 Kč
Název: CWI 10
Nosnost:2000 Cena bez DPH: 1 722 Kč
Název: CWI 13
Nosnost:3200 Cena bez DPH: 2 033 Kč
Název: CWI 16
Nosnost:5000 Cena bez DPH: 2 984 Kč
Varianta Nosnost (kg) Cena bez DPH
Název: VAWI 6
Nosnost:1600 Cena bez DPH: 1 616 Kč
Název: VAWI 7
Nosnost:2100 Cena bez DPH: 1 843 Kč
Název: VAWI 8
Nosnost:3000 Cena bez DPH: 2 726 Kč
Název: VAWI 10
Nosnost:4800 Cena bez DPH: 4 266 Kč
Název: VAWI 13
Nosnost:7100 Cena bez DPH: 7 227 Kč
Název: VAWI 16
Nosnost:10500 Cena bez DPH: 11 531 Kč
Varianta Nosnost (kg) Cena bez DPH
Název: VWI 4
Nosnost:700 Cena bez DPH: 718 Kč
Název: VWI 5
Nosnost:1050 Cena bez DPH: 1 130 Kč
Název: VWI 6
Nosnost:2000 Cena bez DPH: 1 498 Kč
Název: VWI 7/8
Nosnost:3200 Cena bez DPH: 2 185 Kč
Název: VWI 10
Nosnost:5000 Cena bez DPH: 3 470 Kč
Název: VWI 13
Nosnost:7100 Cena bez DPH: 5 295 Kč
Název: VWI 16
Nosnost:10500 Cena bez DPH: 8 705 Kč
Varianta Nosnost (kg) Cena bez DPH
Název: WOX 4x16
Nosnost:320 Cena bez DPH: 297 Kč
Název: WOX 5x16
Nosnost:500 Cena bez DPH: 351 Kč
Název: WOX 6x18
Nosnost:750 Cena bez DPH: 491 Kč
Název: WOX 7x21
Nosnost:1000 Cena bez DPH: 657 Kč
Název: WOX 8x24
Nosnost:1250 Cena bez DPH: 784 Kč
Název: WOX 10x30
Nosnost:2000 Cena bez DPH: 1 240 Kč
Název: WOX 13x39
Nosnost:3200 Cena bez DPH: 2 103 Kč
Název: WOX 16x48
Nosnost:5000 Cena bez DPH: 3 282 Kč
Varianta Nosnost (kg) Cena bez DPH
Název: HSWI 5
Nosnost:500 Cena bez DPH: 1 182 Kč
Název: HSWI 7
Nosnost:1000 Cena bez DPH: 1 869 Kč
Název: HSWI 10
Nosnost:2000 Cena bez DPH: 3 212 Kč
Název: HSWI 13
Nosnost:3200 Cena bez DPH: 4 411 Kč
Název: HSK 16
Nosnost:4500 Cena bez DPH: 6 383 Kč
Varianta Nosnost (kg) Cena bez DPH
Název: SMSWI 4/5
Nosnost:500 Cena bez DPH: 187 Kč
Název: SMSWI 6/7/8
Nosnost:1250 Cena bez DPH: 423 Kč
Název: SMSWI 10
Nosnost:2000 Cena bez DPH: 945 Kč
Název: SMSWI 13
Nosnost:3200 Cena bez DPH: 1 773 Kč
Název: SMSWI 16
Nosnost:5000 Cena bez DPH: 3 121 Kč
Varianta Nosnost (kg) Cena bez DPH
Název: VLWI 5/6
Nosnost:750 Cena bez DPH: 1 806 Kč
Název: VLWI 7/8
Nosnost:1250 Cena bez DPH: 2 536 Kč
Název: VLWI 10
Nosnost:2000 Cena bez DPH: 3 358 Kč
Název: VLWI 13
Nosnost:3200 Cena bez DPH: 4 932 Kč
Název: VLWI 16
Nosnost:5000 Cena bez DPH: 8 648 Kč
Načítám, prosím vydržte...