Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Název společnosti
Ulice a číslo popisné
Město a PSČ
Stát
IČ:
DIČ:
Terex Material Handling, s. r. o.
Bienerova 1536
Slaný, 274 81
Česká republika
43 77 43 26
CZ 43 77 43 26

Kontakt: 312 514 488 (prosím vždy uvádějte, že se jedná o e-shop)

Pracovní doba: pondělí – pátek 8-16 hodin

1) O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Terex Material Handling, s. r. o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy "vazaky-jeraby", v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 200kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: sly.marketing @ konecranes.com, nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit pouze s registrací a dodání je možné pouze na území České republiky.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro eshop, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

Podnikatelem se rozumí: • osoba zapsaná v obchodním rejstříku; • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Veškeré závazkové vztahy založené prostřednictví internetového obchodu prodávajícího jsou uzavírány v souladu a řídí se právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

Smluvní strany mohou sjednat v kupní smlouvě uzavřené prostřednictvím internetového obchodu vzájemná práva a povinnosti odlišně od těchto obchodních podmínek, v takovém případě mají před těmito obchodními podmínkami přednost ustanovení kupní smlouvy.

Předmětem kupní smlouvy je zboží vybrané kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího uvedené v potvrzení objednávky prodávajícího. Prodávající je oprávněn objednávku kupujícího potvrdit v celém rozsahu, nebo jen částečně, nesdělí-li kupující prodávajícímu v objednávce, že trvá na objednávce v celém jejím rozsahu. Částečné potvrzení objednávky prodávajícím je považováno za nový návrh na uzavření kupní smlouvy, pro uzavření kupní smlouvy proto musí být částečné potvrzení objednávky bezvýhradně potvrzeno kupujícím, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané kupujícím prodávajícímu, z jejíhož obsahu musí vyplývat souhlas s obsahem částečně potvrzené objednávky. Doručením souhlasu kupujícího s částečným potvrzením objednávky prodávajícímu je uzavřena kupní smlouva.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží či úpravou zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin od zaslání elektronické objednávky, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Doprava

Zboží je doručováno spediční firmou Geis

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 164,- Kč bez DPH.

Cena nezahrnuje žádné další služby. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilka mu bude po dohodě dodána v náhradním termínu. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena.

Při hodnotě zásilky do 1000 Kč budou náklady na dopravu a balné činit 164 Kč bez DPH.
Při hodnotě zásilky nad 1000 Kč bude poštovné a balné ZDARMA. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!
Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

4) Záruka

V balíku vždy najdete dodací list. Daňový doklad o zaplacení bude vystaven maximálně do 15 dnů po připsání finanční částky na účet firmy Terex Material Handling, s. r. o. Záruční lhůta začíná běžet datumem převzetí zásilky.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla registrovaného účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit pouze převodem na účet. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Součástí dodávky není instalace zboží, i přesto, že ji vyžaduje jeho povaha.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. Shledá-li kupující porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí zásilku od přepravce zboží převzít. Podpisem dodacího či přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla doručena v neporušeném obalu se všemi důsledky s tím spojenými.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

V případě, že je prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, případně ani ve lhůtě stanovené prodávajícím či smluvním přepravcem, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy okamžitě odstoupit. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50,-Kč za každý den prodlení

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.
Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Pokud bude reklamace uznána, peníze vám budou vráceny na pouze na registrovaný bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 14 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
předplatba - při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.

9) Bezpečnost

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

10) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

11) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady. Případná reklamace musí být doručena prodávajícímu v písemné formě a musí obsahovat údaj o počtu vadných kusů zboží a charakteru vad podle jednotlivých dodacích listů, případně faktur. Početné vady musí být protokolárně sepsány s dopravcem.

Jak postupovat

 • 1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "kontaktní adresa". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • 2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol
 • 3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 • 4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 • 5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například dodací list, doklad o platbě popř. další.
 • 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • 7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 • 8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 • 9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 • 10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Obchodní podmínky pro e-shop jsou platné od 1.2. 2013 do odvolání a platí pouze pro kupující a zboží prodávané v rámci e-shopu.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek pro e-shop, jsou platné obchodní podmínky pro e-shop, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
Váš prodejní team vázacích prostředků

Slaný, 1.2. 2013